Stora sprängarbeten hotar när Bällstas bergstomter saluförs

Exploateringskontoret i Stockholms stad har på den rödgröna majoritetens vägnar initierat en försäljning av fem obebyggda småhustomter Bällsta. Tomterna ansågs för svåra att bebygga när Bällsta småstugeområde etablerades under tidigt 40-tal och lämnades därför obebyggda. Nu, 80 år senare, hänvisar staden till förbättrad byggteknik och väljer därför att sälja tomterna.

Tomterna kännetecknas av orörd naturmark och berg i dagen, och har med åren blivit både allmänningar och passager till större skogsområden för Bällstaborna, men utgör också gröna lungor för det lokala ekosystemet och djurlivet. I andra sammanhang hänvisas ofta till äldre träd och berg i dagen som skäl till att låta bli skövling och sprängning, men i detta fall verkar den tanken bortglömd.

De omfattande sprängningsarbeten som krävs för att kunna bebygga tomterna riskerar att medföra stor otrivsel sett till ljudnivåer, damm och byggtrafik, men också skador på intilliggande hus. Jag ser mycket hellre att bergsområdena får vara kvar och vittna om områdets topografi.

Tomterna som ska säljas:

  • Tunnbrödsvägen 49
  • Tunnbrödsvägen 55
  • Skorpvägen 49
  • Mjölvägen 45
  • Kringelvägen 26

Om ovan ämne låter jag även genom Sverigedemokraterna Bromma-Kungsholmen dela ut ett flygblad i området.

Kommentarer