”Rädda Eneby ur förtätarnas klor” – Debattartikel i Mitt i

Mitt i Bromma publicerade i numret från den 10 december 2022 nedan debattartikel från mig kring varför nya radhus inte ska tillåtas dela kulturmiljön i Eneby.

Stockholms stad utlyser nu på nytt markanvisningstävlingen för 13 radhus längs Enebyvägen – huvuden-trén till småstugeområdet Eneby från Spångavägen. Radhusen föreslås delas upp i två radhuslängor på respektive sida om Kyrkoherdevägen och byggas i två våningar.

Parken som ska offras utgör en grön kil genom Eneby och är helt central för områdets skyfallshantering, biolo-giska mångfald och ekosystemtjänster. Staden lyfter själva parkens träd med höga naturvärden, exempelvis gamla mistlar, vars framtid nu är oviss. Par-ken är inte minst en populär rekrea-tionsyta för hundägare, motionärer och lekande barn.

Eneby småstugeområde tillhör egnahemsrörelsens självbyggerier och klassas av Stadsmuseet som en kulturhistoriskt värdefull miljö. De små enplansvillorna är i stort sett likadana och förvanskning av husen är förbjuden. Förtätning med helt annan bebyggelse borde bara av det skälet vara otillåten.
De föreslagna radhusen skulle utgöra en arkitektonisk och bygg-nadshöjdsmässig kil som splittrar den kulturhistoriska miljön i två delar.

Stockholm växer och bostadsbristen är ett faktum. Vägen framåt får dock inte innebära att viktiga grönområ-den byggs bort eller att vårt kulturarv kvävs och förvanskas genom oansva-rig förtätning. Stockholm kan växa utan att bli sämre. Det är inte för sent att rädda Eneby ur förtätarnas och exploatörernas klor!

Mitt i Bromma den 10 december 2022
Kommentarer