Var tionde anställd i Brommaförskolorna har bristande svenska

Under våren 2023 riktades hård Ivo-kritik mot Brommas äldreboenden på grund av bland annat bristande språkkunskaper hos personalen. Efter dialog med föräldrar med förskolebarn i stadsdelen framkom motsvarande kritik mot barnomsorgen. Mot den bakgrunden lämnade jag in en skrivelse till stadsdelsförvaltningen med en mängd frågor kring personalens kunskapsnivå i svenska språket, hur pass utbredd problematiken var och vilka åtgärder som var planerande.

Svaret blev att rektorerna hade identifierat bristande yrkesspråk hos omkring var tionde anställd inom förskolan. Trots det såg förvaltningen inga skäl att exempelvis införa språkkrav vid nyrekrytering. I stället hänvisade man till en målsättning om att medarbetarna ska ha ”bättre kunskaper i svenska språket än barnen”, vilket i mitt tycke är en löjeväckande målbild.

När jag själv i stadsdelsnämnden föreslagit språktest vid rekrytering, eller när partiets centrala motioner på samma tema kommit på remiss, har förslagen avsnästs av vänsterstyret som unken människosyn snarare än omsorg för barnen och deras utveckling.

För Sverigedemokraterna är det essentiellt att medarbetare inom förskolan kan kommunicera fullgott med sina kolleger, med barnen och deras föräldrar. Att detta inte verkar vara självklart för alla partier går endast att beklaga.

Kommentarer