”Flytta Gula villan till Bällsta gård” – Debattartikel i Mitt i

I helgens tidning publicerade Mitt i Bromma en debattartikel från mig angående den utdragna historien om Gula villan på Beckomberga skolan och en egen lösning för villans fortlevnad – när Sisab gör allt i sin makt få att få till en rivning av kulturarvet de vanskött.

Turerna har hunnit bli många kring den styvmoderligt behandlade 1800-talsbyggnaden på Beckombergaskolan. Sisab, stadens skolfastighetsbolag, som äger byggnaden har först låtit den förfalla för att därefter ansöka om rivningslov mot bakgrund av att byggnaden är ”uttjänt”. Den s.k. Gula villan är Beckomberga gårds huvudbyggnad från 1856 och dessutom q-märkt, vilket är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan och innebär att den är särskilt kulturhistoriskt värdefull.


Jag sörjer för det förfallna och igenspikade huset, vars ägare inte annat önskar än att se det demoleras och krafsas ihop för deponi. Tankarna går till ett annat aktuellt ärende, nämligen den omfattande idrottsplatsutvecklingen av Bällsta gård.

Bällsta gård ligger under inflygningen till Bromma flygplats med allé mot Bällstavägen. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes i slutet av 1700-talet och hade en fin symmetri med två flyglar på vardera sida om allén fram till 2015 då staden, mot bättre vetande, beviljade rivning av den västra flygeln.


I en antikvarisk förundersökning från 2017, beställd av Stockholms stads fastighetsförvaltning, fastslås följande som primär åtgärd för bevarande och utvecklande av platsen: ”För att bibehålla förståelsen för och upplevelsen av herrgårdsmiljön är det nödvändigt att rekonstruera den nyligen rivna västra flygeln på dess ursprungliga plats.” Trots denna inrådan finns inga sådana planer i beslutet om nytt idrottscentrum vid Bällsta gård.


Jag föreslår därför, allt sammantaget, att Sisab på grund av sin vanskötsel av Gula villan ska förpliktigas att flytta byggnaden från Beckombergaskolan till Bällsta gård, en sträcka om cirka två kilometer, där den kan få agera flygelbyggnad. Ett lämpligt sammanträffande är dessutom att den rivna flygeln ska ha uppförts på 1850-talet – det vill säga samma årtionde som Gula villan.

På detta sätt slår man två flugor i en smäll. Gårdssymmetrin i Bällsta återställs i enlighet med byggnadsantikvariernas önskemål och Gula villan får en placering där den uppskattas och kan bevaras för framtida generationer.

Mitt i Bromma 21 okt 2023
I inringat område stod den västra flygeln från 1850-talet innan den revs 2017.
Kommentarer